Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.pega-stolar.sk

PeGa-stolár, s.r.o.
Bôrická cesta 1968/103
010 01 Žilina

IČO: 45986339
DIČ: 2023170182
IČ DPH: SK2023170182

Zapísaný v ORSR – Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 54009/L.

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky https://pega-stolar.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je uplatnenie si svojich spotrebiteľských práv, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru)
 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettra e-mailovou formou, pokiaľ používateľ vyjadril súhlas so zasielaním newslettra označením príslušného poľa v kontaktnom formulári na stránkach https://pega-stolar.sk

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
 • IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry
 • DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní nakupovať cez webstránku https://pega-stolar.sk

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje za žiadnych okolností

VI. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu
 • kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov

IX. Doba uchovávania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje uchovávame do doby kým bude spracovaná, vybavená a doručená Vaša objednávka a tiež počas zákonom stanovenej lehoty na reklamácie tovaru.
 • Pri osobných údajoch poskytnutých za účelom posielania e-mailoveho newslettra budú tieto údaje uchované po dobu 5 rokov.

X. Poverenie na spracúvanie osobných údajov

 • Prevádzkovateľ webu https://pega-stolar.sk môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu, príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava.
 • osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán.
 • osobné údaje Užívateľov webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie

Cookies

Webstránka používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky a znemožniť odosielanie kontaktných formulárov, prípadne nákup v e-shope.

Facebook plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

          

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Instagram plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Instagram. Plugin Instagramu na našich stránkach je označený logom Instagramu. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Instagrame. Instagram je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Instaramu, Instagram zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Instagram môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Instagram nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Instagram, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Instagram, odporúčame priamy kontakt s Instagramom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese:

https://www.instagram.com/terms/unblock/?next=/legal/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Instagram mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Instagrame.

Pinterest plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Pinterest. Plugin Pinterestu na našich stránkach je označený logom Pinterestu. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Pintereste. Pinterest je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Pinterestu, Pinterest zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Pinterest môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Pinterest nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Pinterest, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Pinterestu, odporúčame priamy kontakt s Pinterestom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Pokiaľ si neprajete, aby Pinterest mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Pintereste.

 

Youtube plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Youtube. Plugin Youtube na našich stránkach je označený logom Youtube. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Youtube. Youtube je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Youtube, Youtube zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Youtube môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Youtube nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Youtube, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Youtube, odporúčame priamy kontakt s Youtube, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk Pokiaľ si neprajete, aby Youtube mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Youtube.

 

Vimeo plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Vimeo. Plugin Vimeo na našich stránkach je označený logom Vimeo. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Vimeo. Vimeo je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Vimeo, Vimeo zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Vimeo môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Vimeo nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Vimeo, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Vimeo, odporúčame priamy kontakt s Vimeo, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://vimeo.com/privacy. Pokiaľ si neprajete, aby Vimeo mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Vimeo.

 

Zoznam zbieraných osobných údajov

Neregistrovaní užívatelia

 • IP adresa

Údaje potrebné pre službu kontakt

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Telefón

Ďalšie údaje potrebné k nákupu tovarov a služieb (offline)

 • Meno a priezvisko
 • Adresa (dodacia, fakturačná)
 • Telefón
 • Email
 • Číslo účtu
 • Údaje o objednanom tovare
 • IČO, DIČ, IČ DPH